• Studia w Walonii

Studia w Walonii

Usytuowane w sercu Europy uniwersyty, szkoły wyższe oraz uczelnie artystyczne Walonii kierują do młodzieży bogatą i dostępną dla wszystkich ofertę studiów. Ze względu na doskonały poziom kształcenia wielu młodych ludzi z całego świata wybiera studia w otwartej na innych i wielokulturowej Walonii. Skorzystaj z oferowanego tutaj wsparcia finansowego i podejmij studia w j. francuskim lub w j. angielskim w regionie słynącym z wysokiego poziomu życia!

Szkolnictwo wyższe w Walonii-Brukseli stanowi integralną część wspólnego, europejskiego systemu szkolnictwa wyższego. Wynika to ze zobowiązania, jakie podjęła Federacja Walonia-Bruksela pragnąc zapewnić wysoki poziom nauczania, wspierać mobilność studentów, nadać międzynarodowy charakter systemowi akademickiemu i uczynić go bardziej dostępnym dla młodych ludzi.

Dyplom uzyskany w Federacji Walonia-Bruksela jest uznawany w 46 krajach tworzących wspólny europejski system nauczania wyższego, jak również na całym świecie.

Studiując na uczelniach w Walonii-Brukseli można uzyskać dyplomy licencjata, magistra i doktora, które odpowiadają trzem poziomom kształcenia oraz określonej liczbie punktów przyznawanych przez Europejski System Transferu Punktów.

Różnorodność form nauczania i szeroka oferta kierunków studiów stanowią o bogactwie systemu szkolnictwa wyższego w Federacji  Walonia-Bruksela.  Studenci mogą wybrać krótsze moduły kształcenia (na kierunkach studiów zawodowych) lub dłuższe moduły kształcenia (na kierunkach studiów akademickich).

Pomoc finansowa i stypendia

W kontekście zwiększonej mobilności młodzieży i umiędzynarodowienia nauczania prowadzonego w szkołach wyższych studenci zagraniczni mogą skorzystać z wielu możliwości wsparcia finansowego zarówno na odbycie studiów, jak i na prowadzenie badań naukowych.  

Szkoły wyższe oraz instytucje rządowe i międzynarodowe usytuowane w kraju pochodzenia studenta oraz w kraju przyjmującym go proponują różne formy pomocy finansowej.

Wśród oferowanych typów stypendiów są:

  • stypendia dla studentów kierunków licencjackich i magisterskich;
  • stypendia specjalizacyjne (studia magisterskie uzupełniające) ;
  • stypendia dla doktorantów i badaczy ze stopniem naukowym wyższym niż tytuł doktora;
  • stypendia naukowe.

Zaleca się, aby już na rok przed podjęciem starań u uzyskanie pomocy finansowej lub stypendium zainteresowany student przygotował swój projekt. Jakość projektu, motywacja kandydata oraz wyniki osiągnięte przez niego na studiach mają kluczowe znaczenie przy przyznawaniu pomocy finansowej lub stypendium.

Informacje i formularze dla kandydatów są dostępne na stronie: http://www.studyinbelgium.be/fr/programmes-de-bourses